תקנון אשראי

התקנון בהתאם לדרישות חוק הגנת הצרכן תשמ”א 1981

אתר אינטרנט זה הינו אתר הרשמי של עמותה הרשומה “המרכז הארצי למען טהרת המשפחה בישראל” ומאפשר איסוף תרומות עבור העמותה. כל שימוש באתר אינטרנט, לרבות מתן תרומות, מהווה את הסכמתכם לנהוג בכפוף לתקנון זה ולנהוג לפיו. אנא קראו את התקנון בעיון.

1. התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.

2. עמותת “טהרת המשפחה” – הינה מרכז ארצי לבנייה ושיפוצי מקוואות הדרכה והסברה בנושא טהרת המשפחה. מאפשרת לך באמצעות אתר זה לתרום כסף לטובת צרכי העמותה בדרך קלה, נוחה ומהירה.

3. התרומות באתר מורשת מגיל 18 ומעלה בלבד.

4. ביטולי עסקה יעשו על פי חוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981

5. האתר מאובטח דרך חברת אישורית זהב לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI LEVEL 1
כתובת דף התשלום חברת אישורית זהב – https://secure.cardcom.co.il

6. אין לתת פרטים כוזבים. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית. גולש שיעבור על עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.

7. במידה והעסקה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העמותה.

8.העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

9. הגבלת אחריות:

המידע והתכנים המפרסמים באתר זה נועדו להביא לידיעת הגולש אינפורמציה על פעולותיה של “טהרת המשפחה”, וכן על מהות והיקף השירותים שהיא מעמידה לרשות הציבור הרחב.

“טהרת המשפחה” והבאים מטעמה לא ישאו בכל אחריות לנזק ישיר, עקיף או נסיבתי, מכל סוג שהוא כתוצאה או בעקבות הגלישה באתר זה. הקישורים מאתר זה לאתרים אחרים, נועדו אך להקל על הגולש ואין “טהרת המשפחה” או מי מטעמה נושאים או ישאו באחריות כלשהי לנזק ישיר עקיף או נסיבתי הנובע או הנגרם לגולש כתוצאה מפניית הגולש לאתרים אחרים כאמור לעיל או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע או המוצע בהם.

10 . התחייבות לפרטיות:

מפעיל האתר יהא רשאי להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד.

מפעיל האתר מתחייב למחוק מידע אישי של משתמש באתר “טהרת המשפחה” ולא לעשות בהם שימוש לצורכי “טהרת המשפחה”, כאמור לעיל, אם יתבקש לעשות כן על ידי משתמש במפורש ובכתב.

מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה 1995 – , שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

מפעיל האתר אינו חולק מידע אישי ומזהה על המשתמש עם גוף שלישי, ללא הסכמתו המפורשת של המשתמש. על אף האמור, מפעיל האתר יחלוק מידע אישי ספציפי על משתמש אם נדרש לעשות זאת במטרה להיענות לכל הליך חוקי בר-תוקף כגון צו חיפוש, זימון לבימ”ש, חוק, או צו בימ”ש. מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

11. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה בהקשר לתקנון זה תובא להכרעה בסמכות שיפוט בי”ד באיזור אשדוד או תל אביב.

אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה הנך מתבקש שלא להשתמש באתר אינטרנט זה.

12 . זמני אספקה ומשלוח:

לאחר קבלת אישור לתשלום מחברות האשראי העמותה תשלח קבלה לכתובת התורם כפי שהוזנה על ידו תוך 21 ימי עסקים.

13 . העמותה מתחייבת שכספי התרומות יועברו למטרת בנייה ושיפוצי מקוואות הדרכה והסברה בנושא טהרת המשפחה ע”פ תקנון העמותה.